VIRKSOMHETSOMRÅDER

Luminator leverer belysningsløsninger for seks virksomhetsområder. For hvert av de seks områdene tilbyr vi løsninger for både rehabilitering og nybygg.

Luminator har mulighet for å kombinere produkter med ulike egenskaper fra flere leverandører til en samlet løsning med god kvalitet. Hvert enkelt prosjekt må finne sin løsning ut fra en god forståelse av brukerbehov, rom, sted og arkitektur som lyset skal spille på lag med. Se også våre konseptillustrasjoner med tilhørende produkter under emneknaggen «produkter».

Kontormiljøer

KONTORMILJØER

Kontormiljøer omfatter både cellekontorer og landskap. De består også av møterom, gangsoner, sosiale soner, stillerom, etc. Felles for kontormiljøer er at hoveddelen av synsoppgavene er knyttet til mellommenneskelig kommunikasjon, lese-, skrive- og skjermarbeid.

Foruten generell ivaretakelse av krav i hht NS-EN 12464-1, legger våre belysningsløsninger stor vekt på dagslys og utsyn samt å sikre god modellering for å se ansikter. I tråd med gjeldende bransjeveileder vektlegger vi både visuell komfort, fleksibilitet / tilpasningsmuligheter, estetikk og energieffektivitet.

Næringsbygg

UTDANNING, HELSE OG NÆRING

Dette virksomhetsområdet omfatter em rekke ulike funksjoner i både private og offentlige næringsbygg. Vår utvikling av lysdesignkonsepter starter med å legge vekt på optimale vilkår for bruksområdet i bygget, enten dette er en skole, helseinstitusjon eller ulike typer bedrifter.

Belysning i læringsmiljø eller skolebelysning omfatter eksempelvis ethvert område som er designet eller tilrettelagt for læring. Dette betyr igjen tilrettelegging for ulike aldersgrupper fra barnehager til høgskoler/universiteter.

Badeanlegg

BADEANLEGG

Luminator har nærmere 50 års erfaring og høy markedsandel for leveranser av belysningsutstyr til badeanlegg i Norge. Dette gjelder ulike størrelser og typer anlegg. I tillegg til spesielle produkter for belysning under vann, leveres produkter som egner seg for bruk i fuktig, varmt og klorholdig klima over vann.

Grunnbelysningen i bassenget skal skape et godt miljø for brukerne. Belysning under vann med asymmetriske reflektorer som lyser opp bunnen, er viktig for å ivareta sikkerhet for de som bader. Belysningen over vann skal sikre universell utforming av et publikumsanlegg, sikkerhet for alle og underbygge enkelte aktiviteter i bassengets randsone. Det at blending unngås er en viktig del av dette.

Infrasruktur og Industri

INFRASTRUKTUR OG INDUSTRI

Luminator tilbyr gode løsninger og egnede produkter for belysning til:
– Havneanlegg
– Brønnbåter
– Industrianlegg
– Tuneller
– Gang- og sykkelveier

Funksjonaliteten spenner her vidt selv om sikkerhet er et viktig fellestrekk: Fra arbeidsbelysning ute og inne til evakuerings- og effektbelysning i tuneller – fra transport/lagring av levende fisk til fremkommelighet/ tilgjengelighet for mennesker.

Foruten utvikling av belysningsløsninger tilpasset formålet, stilles det store krav til robusthet for belysningsutstyret: Vibrasjon, fuktighet, temperatur, etc

Uterom

UTEROM

Luminator er kjent for å ha levert effektbelysning av broer og fasader. Dette er prosjekter med stor betydning for stedsutvikling.

Belysning av møteplasser eller enkeltobjekter som broer og fasader, vil måtte inngå i en samlet plan for forståelse av rom og sted – både med hensyn til funksjon og estetikk. Mange elementer må sees i sammenheng: Stedsidentitet, arkitektur, trygghet, sikkerhet, universell utforming, hierarki i belysningsnivåer, lysforurensning, etc.

Våre løsninger tar hensyn til det store potensialet for reduksjon av energibruk ved bruk av lysstyring i uterom.

Kulturanlegg

KULTURANLEGG

Luminator har relevant kompetanse for belysning av ulike typer kulturanlegg og –objekter. De senere årene har selskapet levert belysningsløsninger til flere kirker og museer, både innvendig og utvendig. Dette har til dels stilt krav til spesialutviklede produkter for enkeltprosjekter.

Det legges vekt på at lyset passer inn og fremmer ønsket atmosfære og formidling. Målet er å skape et engasjement ved at lyset underbygger oppfattelse av farger, linjer, proporsjoner, volumer og perspektiver.

Det sies ofte at «kan du levere god belysning for kirkerom eller museum, så kan du levere løsninger til det meste». Luminator har denne erfaringen.

© Copyright - Luminator AS