UNDERVISNINGSBYGG

Belysningen skal skape et godt og stimulerende læringsmiljø. Utforming av et godt lyskonsept for undervisningsarealer skal underbygge synsoppgaver og læringsaktiviteter.

Krav til lys sess i forhold til både funksjonalitet, opplevelser, komfort, helse og trivsel, trygghet og sikkerhet og estetikk. Videre er det ønskelig at den belysningsløsning som velges bidrar til å forenkle innkjøp, montering, renhold og vedlikehold av anlegget.

Hensynet til universell utforming er viktig i undervisningsbygg som i hht. regelverket er et publikumsbygg. Det blir viktig å unngå blending. Belysningen må samspille på en god måte med arkitekturen. Bruk av kontraster, punktbelysninger innenfor rammen av jevne luminansoverganger og god modellering, er viktige virkemidler.

UNDERVISNINGSROM

Klasserommet er skolens primære arbeidsrom. Belysningen skal underbygge mange funksjoner og gi mulighet for varierte arbeidsformer.

Belysningen kan organiseres på ulike måter med betydning for møbleringsplan, blending / refleksjon, jevnet, kontraster og skyggevirkninger.

De fire forslagene tilfredsstiller NS-EN 12464, med 300 lux og 0,60 i jevnhet. Alle løsningene har rundstrålende armaturer med mikroprismatisk optikk og  UGR19. Allikevel gir hver og en av løsningene ulik oppfattelse og opplevelse av rommet.

SONEINNDELING

SCENARIO – MØBLERING

Selv om utgangspunktet er et tradisjonelt klasseromoppsett (kinooppsett), stilles det krav til ulike arbeidsformer med varierende møblering. Belysningen skal underbygge ulike scenarier.

LÆRERSONE

UNDERVISNINGSTYPER

Belysningen må underbygge lærerens presentasjoner, bl.a. ved modellering som synliggjør ansiktsuttrykk.

Styring av belysningen i lærersone må være enkel og henge sammen med valgte aktiviteter som bruk av tavle. Det er viktig at man unngår blending eller uønskede refleksjoner.

Korridor

KORRIDOR

Korridoren er i tillegg til en transportåre, små garderober, oppholdsrom og møteplass for elevene, hvor kommunikasjon og interaksjon er viktig.  Belysningen bør legge til rette for funksjonene og skape et trygt og godt oppholdsmiljø hvor det er lett å orientere seg.

Grupperom

GRUPPEROM

Belysningen i et grupperom bør fokuseres på grupperommets skrivebord hvor de fleste av synsoppgavene foregår, både ved arbeid digitalt eller for hånd. Belysningen skal sikre et godt lysmiljø uten blending og gjenskinn fra armaturen både på ark, i skjermer, på tavler og omliggende glassvegger.

Teamrom

TEAMROM FOR LÆRERE

I teamrom tilrettelegges det for et godt samspill mellom kollegaer. Belysningen bør legge til rette for god gjennomføring av de ulike synsoppgavene, både med skjermarbeid og fellesmøter.

Allrom

ALLROM

Allrommet befinner seg sentralt i skoleanlegget, i tilknytning til vestibylen. Det er et identitetsskapende, sosialt området med høyt aktivitetsnivå. Amfi-trappen med sitt arkitektonisk særpreg inviterer til pauser, samtaler og informasjonsmøter for elever, og er tilrettelagt for musikk- og kulturaktiviteter. Belysning er planlagt for at rommet skal brukes på mange ulike måter.

PANEL 60x60 S 1

PANEL 60×60

Imperial PROFI 40 S

PROFI 40

Imperial PLAFO 500 LED S

PLAFO

Imperial SATURN 500 LED S

SATURN

Uteområder: er en viktig arena for lek og aktivitet. Uteområdet er en viktig del av skolens læringsmiljø. Belysningen definerer utearealet og fremhever de arkitektoniske elementene. Utebelysning bidrar til et dynamisk og funksjonelt uteområde, som inviterer til aktivitet.