KONTORMILJØER

Kontormiljøer omfatter både cellekontorer, kontorlandskap, gangsoner, sosiale soner, møterom og stillerom. Felles for kontormiljøer er at hoveddelen av synsoppgavene er knyttet til mellommenneskelig kommunikasjon, lese-, skrive- og skjermarbeid.

Foruten generell ivaretakelse av krav i hht NS-EN 12464-1, legger vår kontorbelysning stor vekt på dagslys og utsyn. I tråd med gjeldende bransjeveileder vektlegges både visuell komfort, fleksibilitet / tilpasningsmuligheter, estetikk og energieffektivitet.

ÅPENT KONTORLANDSKAP

Den generelle belysningen skal gi mulighet for tilstrekkelig med lys i hele rommet, med krav til belysningsstyrke, jevnhet etc. I tillegg til den generelle belysningen kan det evt. plasseres bordlamper på pultene for å sikre individuell fleksibilitet med hensyn på behov for lys.

Utover kundens individuelle preferanser for hvert enkelt prosjekt, vil belysningsløsningen med valg av armaturer måtte vektlegge romutforming, et ønske om å skape et helhetlig inntrykk og at ulike områder må sees i sammenheng. Det samme vil gjelde dagslystilgang, materialbruk, farger og det faktum at et kontorlandskap har få eller ingen skillevegger som reflekterer lys.

Muligheten for dimming av lyset i et kontorlandskap må planlegges spesielt. Det samme gjelder sensorstyring av lyset innenfor en inndeling i soner. Det er også aktuelt å tenke ulike scenarier i belysningen der lyset dempes slik at lokalet eksempelvis kan benyttes i sosiale tilstelninger.

CELLEKONTOR

Belysning i et cellekontor må vektlegge at man her får økt refleksjon fra veggene sett i forhold til kontorlandskap (både fra dagslys og elektrisk lys). Det følger av den fysiske organiseringen at det er mulig med individuell tilpasning av belysningen. Det er også langt enklere å forebygge blending i et cellekontor. Konsentrert arbeidsplassbelysning i kombinasjon med generell belysning skaper et godt balansert lysmiljø som er behagelig å oppholde seg i over lengre tid.

Belysningsløsningen må ellers ta hensyn til at cellekontoret representerer en rigid fysisk organisering. Det er viktig å definere de synsoppgaver som skal ivaretas, både med hensyn på balanse mellom arbeidsfelt og omgivelsene for kontormedarbeideren – og med hensyn på at kontoret brukes til korte møter med besøkende, eksempelvis ved at enden av pulten fungerer som et møtebord.

Gangsone

GANGSONE

Gangsoner er korridor-/ transportsoner til og fra ulike deler av et bygg. Det er derfor viktig med en intuitiv og god lesbar korridor, slik at man lett kan orientere seg.

I åpne kontorlandskaper bør belysningen lage et tydelig skille mellom områdene. Skygge- og skyggekontraster skaper en modellerende effekt i rommet.

Sosial Sone2

SOSIAL SONE

En korridor kan bestå av små og store møteplasser hvor man har mulighet for en god samtale med kollegaer eller hente inspirasjon i hverdagen.

Belysningen i disse områdene har ofte en kombinasjonen av generell belysning, punktbelysning og vertikal belysning. Dekorative pendler og annen belysning skaper dynamikk og variasjon i rommet.

Stillerom

STILLEROM

Stillerom kan benyttes til ulike formål.  Økt bruk av kontorlandskap gir tilsvarende økt behov for stillerom med mulighet for å trekke seg tilbake for å ta en telefon, samt utføre konsentrasjonsarbeid.

Belysningen i disse rommene bør enkelt kunne tilpasses den enkelte. Armaturen over arbeidsområde bør plasseres slik at blending unngås.

MØTEROM OG MULTIROM

Møterom og multirom benyttes til ulike aktiviteter, som administrative- og videomøter, teamarbeid, telefonsamtaler og som et sosialt møtested. Belysningen bør derfor fremheve produktivitet, teameffektivitet og kreativitet.

Det skal være mulighet for tilfredsstillende arbeidslys samtidig som det kan skapes en tilstand som avviker fra den ordinære arbeidsplassbelysningen, med fleksible og enkle scenarier. God balanse i lysnivåene i forhold til omgivelsen gjør at rommet ikke virker trettende over tid.

Ved bruk av glassvegger er det viktig å vurdere betydningen for refleksjon inn i rommet, samt effekter fra belysningen i miljøet rundt.

I et rom med lite dagslys, kan det være hensiktsmessig å belyse vertikale flater for å øke luminansnivået uten å blende. Skinnemontert spotbelysning gir mulighet for å rette lyset mot ønskede flater samt at det er enkelt å supplere med ekstra belysning ved behov.

Imperial PROFI 40 S

PROFI

Imperial

Imperial LUMI SPOT SR

LUMI SPOT

Imperial

Imperial PLAFO 500 LED S

PLAFO

Imperial

Imperial DLN 80 LUMI SURF R

DLN 80 SURF

Imperial

Reggiani Mood R

MOOD

Reggiani

MCI LIGHT SMART DOT WALLR

DOT

Grupo MCI

DCW edition Mantis BS5 MiniR

MANTIS BS5 MINI

DCW èdition

Reggiani Cells Surface Opal diffuserR

CELLS

Reggiani

  • Forslag3 Gangsone 1

VESTIBYLE / SOSIAL SONE:

Sosiale soner og vestibyler er identitetsskapende områder, som ofte gir et førsteinntrykk av bedriften.  Belysningen bør tilrettelegges og bidra til et helhetlig førsteinntrykk av området, med en dynamikk og variasjon i belysningen som hjelper de besøkende å orientere seg lett og intuitivt i lokalet.

Sonen bør være behagelig å oppholde seg i, som en venteplass for besøkende og samtidig invitere til sosial interaksjon og korte jobb-møter med kollegaer på en mer avslappet måte.